Algemene Voorwaarden Notariskantoor De Kroon

Bekijk hier onze Algemene Voorwaarden in PDF
Vastgesteld door VAN HASSEL notariaat & estate planning B.V. op 9 november 2020.


Artikel 1 - Besloten vennootschap

VAN HASSEL notariaat & estate planning B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in de gemeente Rheden, waarvan ten minste één notaris direct dan wel indirect bestuurder is. VAN HASSEL notariaat & estate planning B.V. treedt (ook) naar buiten onder de handelsnaam: Notariskantoor De Kroon.

Artikel 2 - Opdracht

1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VAN HASSEL notariaat & estate planning B.V., hierna ook te noemen: de notaris. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
2. Een opdracht geldt als aanvaard:
- als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliënt; dan wel
- als de cliënt een namens de notaris op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt.

Artikel 3 - Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft tot dienstverlening en diens wederpartij(en).

Artikel 4 - Derden

De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. De notaris zal bij het inschakelen van derden van te voren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld.

Artikel 5 - Tarieven en meerwerk

Voor de dienstverlening zullen door de notaris de voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht, is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het in het vorige lid bedoelde bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van de notaris veroorzaakt wordt door dan wel vanwege één partij, is de notaris bevoegd de kosten van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens de notaris.

Artikel 6 - Niet doorgegane akte - ingetrokken opdracht

Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden en na een ingetrokken opdracht aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid van de opdrachtgever(s)

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de declaratie, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 8 - Overlijden

Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 9 - Betaling

1. Het verschuldigde honorarium en eventuele verschotten van akten die ondertekend zullen worden, dienen uiterlijk op de datum van het passeren van de akte en vóór het tijdstip van passeren in het bezit te zijn van de notaris.
2. In alle andere gevallen dient betaling van door de notaris gedeclareerde bedragen, zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum.
3. De notaris is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening te brengen.
4. De notaris is gerechtigd om openstaande declaraties te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende opdrachtgever in bezit heeft.

Artikel 10 - Kosten van invordering

1. De opdrachtgever aan wie, door middel van een declaratie of op andere wijze, betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten (waaronder begrepen buitengerechtelijke kosten) die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn ter inning van zijn vordering maakt en ter zake van de door de notaris bestede tijd op basis van de op het kantoor van de notaris voor de desbetreffende jurist en/of medewerker gebruikelijke uurtarief.
2. Tevens is de opdrachtgever bij overschrijding van de betaaltermijn een boeterente over de vordering verschuldigd, gelijk aan één vijf/tiende procent (1,5 %) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Indien de wettelijke (handelstransactie-) rente op het moment van in rekening brengen van de genoemde boeterente hoger is dan voormelde rente, dan wordt de wettelijke (handelstransactie-) rente in rekening gebracht.a

Artikel 11 - Werkzaamheden

1. De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor haar juristen en andere medewerkers geldende wettelijke en andere voorschriften.
2. Meer in het bijzonder is de notaris verplicht de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op de notaris een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) dan wel de wet die daarvoor in de plaats komt, zoals hierna omschreven.

Artikel 12 - Klachten

Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst schriftelijk aan de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Ook is op de dienstverlening de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot een bedrag gelijk aan de door de notaris te ontvangen verzekeringsuitkering vermeerderd met het eigen risico van de notaris onder die verzekering. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de notaris beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.
2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als de notaris aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

Artikel 14 - Vervallen vorderingsrechten

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens de notaris kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15 - Communicatie

1. De opdrachtgever stemt ermee in dat de notaris bij communicatie gebruik kan maken van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens.
2. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever erkent dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spamfilters.

Artikel 16 - WWFT

Op een belangrijk deel van de dienstverlening van de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dit kader is de notaris onder meer verplicht:
- in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en
- zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

Artikel 17 - Rente en kosten derdengeldrekening/kwaliteitsrekening

Het rentepercentage op de door de notaris aangehouden derdengeldrekening/kwaliteitsrekening kan zowel positief als negatief zijn. Bij een positief percentage ontvangt de cliënt rente gelijk aan de door de notaris ontvangen rente op de derdengeldrekening/kwaliteitsrekening. Bij een negatieve rente betaalt de cliënt rente gelijk aan de door de notaris te betalen rente op de derdengeldrekening/kwaliteitsrekening. Voor het gebruik van de derdengeldrekening/kwaliteitsrekening kan de notaris aan de cliënt kosten in rekening brengen. Naast een vergoeding voor het gebruik zal de tijd die wordt besteed aan de communicatie over het beheren dan wel uitkeren van de derdengelden in rekening worden gebracht naar het geldende uurtarief van de behandelaar.

Artikel 18 - Bewaartermijnen

De notaris draagt er zorg voor dat de gepasseerde akten en dossiers gedurende tenminste 20 jaar op haar kantoor bewaard zullen worden. De akten kunnen na 20 jaar overgebracht worden naar de wettelijk erkende bewaarplaats. De dossiers zullen na 20 jaar vernietigd worden. De notaris behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het afgeven van afschriften of kopieën. De notaris behoudt zich het recht voor akten en dossiers elektronisch te archiveren zodra zulks wettelijk is toegestaan.

Artikel 19 - Privacyverklaring

De notaris hanteert een privacy verklaring in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die is na te lezen op: www.notarisdekroon.nl.

Artikel 20 - Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen de notaris en haar opdrachtgever(s) zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter en/of de Geschillencommissie is/zijn bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat tussen de notaris en de opdrachtgever(s) mocht ontstaan.

Artikel 21 - Slotbepaling

Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van de notaris, maar ook ten behoeve van -voor zover van toepassing- haar aandeelhouders, bestuurders en bestuurders van aandeelhouders, en van de notarissen, kandidaat-notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor de notaris werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.

Artikel 22 – Eerdere algemene voorwaarden

Met de vaststelling van deze algemene voorwaarden komen alle eerdere door Notariskantoor De Kroon vastgestelde algemene voorwaarden te vervallen.

Vastgesteld door VAN HASSEL notariaat & estate planning B.V. op 9 november 2020.