Familierecht & estate planning

Ons kantoor staat bekend vanwege haar expertise op het gebied van het personen- en familierecht. Denk daarbij aan het opstellen van (levens-)testamenten, huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten, maar ook aan het veelvuldig afwikkelen van nalatenschappen en het verstrekken van een verklaring van erfrecht.

Device

Uiteraard zijn wij uitstekend op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Omdat deze nogal eens verandert en uw gezinssituatie en persoonlijke wensen ook kunnen veranderen, is het belangrijk dat u met enige regelmaat laat beoordelen of hetgeen u op schrift heeft gesteld nog wel helemaal up to date is.

Estate Planning, wij horen aan tafel vaak dat u vindt dat u al genoeg belasting betaalt. Daarom is Estate Planning een speerpunt van onze advisering geworden. Estate Planning is een bijzondere vorm van financiële planning, met als doel uw vermogen op legale wijze aan een of meer anderen over te dragen, en daarbij zo min mogelijk belasting te betalen. Wij zorgen ervoor dat uw zaken goed en slim worden geregeld, zodat u weet dat de belastingdruk tot een minimum wordt beperkt. Onze Estate Planning vindt haar uitwerking meestal in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht, maar kan ook heel goed uitmonden in een schenkingsplan. Een uitgekiende planning houdt rekening met erfbelasting, inkomstenbelasting, schenkbelasting èn overdrachtsbelasting. Estate Planning wordt concreet door het tekenen van notariële akten, waarbij u kunt denken aan bijvoorbeeld een levenstestament, huwelijkse voorwaarden, een testament of een schenkingsakte.

U bent erfgenaam, Als u erft of u bent in het testament tot executeur benoemd, heeft u een rol in de afwikkeling van de erfenis. In deze vaak verdrietige tijd kunnen wij u helpen de afwikkeling in goede banen te leiden. Aanvaarden of verwerpen? Wij helpen u de zaken op een rij te zetten. In het geval van zuivere aanvaarding van de erfenis worden de schulden door de erfgenamen gezamenlijk gedragen en zij moeten door de erfgenamen worden voldaan, ook wanneer de schulden de baten van de nalatenschap overtreffen. In geval van beneficiaire aanvaarding zijn de erfgenamen niet met hun eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Alleen de bezittingen die tot de nalatenschap behoren, dienen de schuldeisers tot verhaal. De nalatenschap moet in beginsel volgens strikte regels worden afgewikkeld.

Indien u de nalatenschap verwerpt, komen alle aanspraken op de nalatenschap te vervallen; de erfgenaam die verwerpt, wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Het erfdeel van iemand die verwerpt, wordt dan verkregen door zijn kinderen en bij afwezigheid hiervan door de overige door de wet geroepen erfgenamen. Bij testament kan van deze wettelijke regeling worden afgeweken. Indien u van plan bent te verwerpen of beneficiair te aanvaarden, dient u met betrekking tot de (goederen van de) nalatenschap geen enkele handeling te verrichten, waaruit afgeleid zou kunnen worden dat de nalatenschap zuiver door u is aanvaard. Bijvoorbeeld het tot u nemen van inboedelzaken is dan niet toegestaan.