Overdracht en uitgifte Aandelen

Het overdragen van aandelen in een Nederlandse bv gaat -wettelijk verplicht- via een Nederlandse notaris.

Ondernemingsrecht

Taak van de notaris bij de aandelenoverdracht is onder andere om te controleren of het besluit tot verkoop van de aandelen rechtsgeldig is genomen, of aan de blokkeringsregeling en verdere statutaire vereisten voor overdracht is voldaan en of de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt ook daadwerkelijk aandeelhouder is.
Wij onderzoeken daarom hoe de verkoper zijn aandelen heeft verkregen. Het aandelenregister, dat op het kantoor van de bv bewaard hoort te worden, is in dit verband van cruciaal belang. Als het register niet meer te vinden is, dient er een vervangend register gemaakt te worden.

Verder dient de waarde van de over te dragen aandelen -vanwege de WWFT- verplicht bevestigd te worden door uw accountant of fiscalist.

Om de aandelenoverdracht snel en efficiënt voor u te kunnen verzorgen, hebben wij in ieder geval de volgende documenten nodig:

  • kopie legitimatie van alle natuurlijke personen die direct of indirect bij de transactie betrokken zijn
  • de schriftelijke overeenkomst van verkoop en koop van de aandelen
  • het originele aandelenregister van de vennootschap waarvan aandelen worden overgedragen
  • de actuele statuten van de vennootschap, waarvan aandelen worden overgedragen, en ook de statuten van de kopende en verkopende vennootschap, voor zover de aandelen niet in privé maar via een andere vennootschap worden gekocht of verkocht
  • de vorige akte van aandelenoverdracht, indien de aandelen door de verkopende aandeelhouder door koop zijn verkregen en niet bij oprichting van de vennootschap
  • actuele gegevens van de overige aandeelhouders, die niet de aandelen wensen te kopen, maar wel in het kader van hun eventueel voorkeursrecht een recht hebben op overname van de aandelen
  • indien van toepassing: eventuele wensen aangaande bestuurswisseling na de aandelenoverdracht
  • het KvK uittreksel van ieder van de bij de overdracht betrokken rechtspersonen
  • gemelde bevestiging door een accountant of fiscalist van de waarde van de over te dragen aandelen

Na ontvangst van de benodigde stukken en grondig onderzoek stellen wij graag de conceptakte van aandelenoverdracht voor u op. Nadat de conceptakte akkoord is bevonden door de betrokkenen en ons dossier compleet is, maken we een afspraak voor het tekenen van de akte van aandelenoverdracht.

Nadat de akte getekend is, zorgen wij voor actualisatie van de gegevens van de bv bij de Kamer van Koophandel. Ook ontvangt u het bijgewerkte aandeelhoudersregister retour.
Een bv kan ook besluiten extra aandelen uit te geven. Veel van de boven genoemde punten zijn bij uitgifte ook van toepassing. Uiteraard kunnen wij u ook bij de uitgifte van aandelen goed en snel van dienst zijn.